Lopend onderzoek

Hieronder ziet u een overzicht van het lopende onderzoek door het ZRM team van de GGD Amsterdam.

ZRM-klantprofielen

Voor ontwikkeling van ZRM-klantprofielen op maat werken we onder andere samen met de Top600-aanpak, WPI (Werk, Participatie en Inkomen Amsterdam), Samen DOEN teams, Wijkzorgteams Amsterdam, Maatschappelijk Werk Walcheren, Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg. Zie publicaties voor enkele voorbeelden van onderzoek naar klantprofielen.

Contactpersoon: Wijnand van den Boom(wvdboom@ggd.amsterdam.nl).


Ontwikkeling van de toepassing van de ZRM bij jongeren (ZRM-jeugd) en beoordeling van gezinssystemen (Systeem-ZRM).

Een korte inventarisatie in de zomer van 2016 laat zien dat de behoefte aan een ZRM jeugd binnen de gemeenten nog steeds bestaat. Daarbij worden twee invalshoeken genoemd: beleidsmakers willen graag globaal en objectiveerbaar de situatie van de jeugd wat betreft zelfredzaamheid in de gemeente in kaart brengen en trends kunnen detecteren. Daarnaast wordt ook vanuit de praktijk een behoefte ervaren. Twee settings worden daarbij expliciet genoemd: het MBO onderwijs, waar bij het oplossen van aan de school-gerelateerde problematiek van de jongeren stagneert vanwege onderliggende problemen, zoals ernstige schulden of dakloosheid, die nu vaak pas te laat in beeld komen. En de Top400, een groep van criminele jeugd (12-18 jaar), die wegens high-impact crimes in beeld zijn bij de politie (aanvullend op de Top600).

Binnen de Top400 zijn regisseurs al aan het experimenteren met het gebruik van de ZRM. Met deze regisseurs werd in oktober 2016 een ronde tafel gesprek georganiseerd om te inventariseren tegen welke knelpunten zij zijn aanlopen in de toepassingen van de ZRM bij hun doelgroep. Daarbij werd geïnventariseerd welke indicatoren missen in de cellen, welke domeinen missen, en welke domeinen of indicatoren mogelijk niet relevant zijn of anders moeten worden geformuleerd. De uitkomsten van deze inventarisatie vormen de basis voor de ontwikkelingen van de ZRM voor jongeren en de Systeem-ZRM die in 2017 van start gaan.


ZRM: ‘best-practices’ model

De ZRM wordt in toenemende mate door een verscheidenheid aan professionals gebruikt. Echter, professionals hebben over het algemeen nog weinig ervaring met het verzamelen van informatie over onderwerpen die niet direct verbonden zijn aan hun vakgebied, maar die wel relevant zijn vanuit het perspectief van de multidisciplinaire aanpak. Dit project inventariseert de methoden die inhoudelijke experts op het gebied van gesprekstechnieken gebruiken om dergelijke ‘moeilijke’ onderwerpen ter sprake te brengen. Door deze best practices uiteindelijk via instructiefilms op een website beschikbaar te stellen voor gebruikers van de ZRM kan de toepasbaarheid van de ZRM worden bevorderd, alsmede de integratie van hulpverlening en samenwerking tussen hulpverleners in de 1e lijn.


ZRM & de wijk

Een beschrijving volgt.

Facebook twitter google_plus linkedin