3e Vluchtelingenmonitor Amsterdam (2017)

01-06-2017

ZRM Rapport

Bron: Onderzoek, Informatie en Statistiek Amsterdam
Auteur(s): Idske de Jong, Wijnand van den Boom, Laura de Graaf,  Joeke Kuyvenhoven
Uitgeefdatum: Juni 2017.

3e Vluchtelingenmonitor Amsterdam

Deze 3e Vluchtelingenmonitor brengt de demografische en sociaaleconomische kenmerken van (voormalig) statushouders in Amsterdam in beeld. Achtergrondinformatie over de participatie van voormalige statushouders in Amsterdam dient als referentiekader voor de nieuwe statushouders. Ondanks grote bijstandsafhankelijkheid is er onder (voormalig) statushouders met een bijstandsuitkering verder sprake van relatief grote zelfredzaamheid. Dit is gemeten aan de hand van de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM). Als er problemen zijn dan doen die zich vooral voor rondom financiën, dagbesteding en maatschappelijke participatie. Problematiek rondom geestelijke en lichamelijke gezondheid speelt vaker naarmate men langer in Nederland is. Problemen in het sociaal netwerk en maatschappelijke participatie spelen sterker onder groepen die kort in Nederland zijn. Er is (nog) relatief weinig ontwikkeling te zien in zelfredzaamheid onder (voormalig) statushouders die langere tijd in de bijstand zitten en waarbij meerdere ZRM’s zijn afgenomen. Alleen op de domeinen dagbesteding, maatschappelijke participatie en sociaal netwerk is er een relatief grote groep die van een problematische score naar zelfredzaam gaat. Al is er ook op deze domeinen bij anderen juist relatief vaak sprake van een verslechtering.

Download: 2017_vluchtelingenmonitor.pdf (1237 downloads )

Facebook twitter google_plus linkedin