ZRM-klantprofielen in het sociaal domein (2015)

18-04-2015

ZRM Rapport

Aanleiding. Met behulp van ZRM-scores kunnen verschillende ZRM-klantprofielen worden onderscheiden binnen 3 populaties van het Sociaal Domein in Amsterdam: bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (DWI trede 2 klanten), kwetsbare huishoudens (Samen DOEN interventie) en mensen die zich melden bij de Centrale Toegang van de Maatschappelijke Opvang (CTMO).

Resultaten. Voor deze populaties geldt dat het aantal problematische domeinen toeneemt van profiel 1 tot en met het laatst ontworpen profiel. Daarbij valt op dat sommige domeinen niet of nauwelijks onderscheidend zijn voor de profielenoplossingen (bijvoorbeeld, Financiën en Dagbesteding bij de DWI Trede 2 klanten) terwijl andere domeinen dat wel zijn (bijvoorbeeld Huisvesting bij de mensen die zich aanmelden bij de CTMO). Daarnaast maken de profielen duidelijk dat ‘multi-problematiek’ verschillende vormen kent (bijvoorbeeld, Lichamelijke Gezondheid en Maatschappelijke Participatie nemen niet in problematiek toe van profiel 1 naar profiel 4 bij de Samen DOEN kwetsbare huishoudens).

Conclusies. ZRM-klantprofielen blijken een goede eerste aanzet om de populatie van het Sociaal Domein op een heldere en gestructureerde manier in kaart te brengen. Daarnaast maken de klantprofielen afwijkende ZRM-scores voor verschillende subpopulaties inzichtelijk en kunnen ze mogelijk een bijdrage leveren aan de monitoring binnen het Domein.

Toekomst. Doorontwikkeling van de ZRM-klantprofielen zou moeten plaatsvinden om (1) aanvullende informatie te benutten in het ontwerpen van profielen; (2) relaties met zorgaanbod te leggen en te onderbouwen; (3) populaties in het Sociaal Domein te monitoren en klantenstromen tussen profielen inzichtelijk te maken.

ZRM-klantprofielen in het sociaal domein (11164 downloads )

Facebook twitter google_plus linkedin